Privacybeleid Nxchange

Inhoud en toepasselijkheid

De Privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Nxchange B.V. en Stichting Escrow Nxchange (samen: Nxchange). Nxchange draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en alle andere toepasselijke gedragscodes en richtlijnen.

Nxchange beschouwt het als buitengewoon belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met gebruikersgegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beschermd. De Privacy statement is aangepast gelijk met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke informatie Nxchange verzamelt en waarom. U bent niet verplicht om dit door te nemen maar Nxchange raadt u dat wel aan. U kunt de Privacy statement op ieder gewenst moment lezen op www.nxchange.com.

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop Nxchange jouw persoonsgegevens gebruikt. In dat geval wordt de Privacy statement aangepast en informeert Nxchange u daar via de website over.

Toepassingsgebied en begripsvorming

Nxchange verwerkt persoonsgegevens en mag jouw persoonsgegevens delen:

 • met ABN Amro Clearing Bank N.V. (AACB). Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door AACB met als doel een geldrekening (CTA) te openen bij AACB, die wordt gebruikt in combinatie met uw effectenrekening bij Nxchange
 • met Triple IT. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door Triple IT, het externe en ISO-gecertificeerde datacenter, waarmee Nxchange zeer strikte afspraken heeft gemaakt ten aanzien van privacy, veiligheid en continuïteit
 • met Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven Nadat u hiervoor heeft aangemeld
 • met Gmail voor het leveren van eventuele ondersteuning
 • om de dienstverlening aan u te verbeteren. Nxchange slaat gegevens over gebruikers en hun surfgedrag op de website op in bestanden, met het doel deze gegevens te analyseren om de website zodanig te verbeteren dat Nxchange zijn dienstverlening verder kan optimaliseren. Indien u daarvoor toestemming verleent, kan Nxchange ook de betreffende informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten, nieuws, informatie over producten en diensten van andere afdelingen van Nxchange, en van producten en diensten van zakenpartners
 • omdat de wet zegt dat het moet of om aan onze zorgplicht te voldoen

Wanneer wordt gesproken van “verwerken” kan hiermee worden bedoeld het verzamelen en/of het opslaan, wijzigen, raadplegen, verstrekken en wissen van persoonsgegevens. De Privacy statement ziet niet op bedrijfsgegevens, deze gegevens vallen niet onder de wettelijke regels voor privacybescherming, maar de persoonsgegevens van de ultimate beneficial owners (ubo’s) en/of gemachtigde vertegenwoordigers of medewerkers van deze bedrijven weer wel.

Op het moment dat u een Cash Trading Account (CTA-rekening) bij ABN AMRO Clearing N.V. (AACB) opent dan bent u ook klant bij AACB en geldt het privacy statement van hen. Voor uw cash trading account (CTA-rekening) is ABN AMRO Clearing Bank de verwerker van uw persoonsgegevens, zie hiervoor de privacy statement van ABN AMRO Clearing op https://www.abnamroclearing.com/en/footer/privacy-statement.html. https://www.abnamro.com/clearing/en/product/privacy-statement-clearing

Contact

Heeft u vragen over deze privacy statement? Dan kunt u contact met Nxchange opnemen, per mail via support@nxchange.com of telefonisch op 020-240 4360.

Nxchange B.V.
Herengracht 450
1017 CA, AMSTERDAM

Informatie over uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijk persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en bankrekeningnummer, maar ook andere gegevens die naar u kunnen worden teruggeleid, zoals uw telefoonnummer of IP-adres.

Waarom verzamelt Nxchange persoonsgegevens?

Als financiële instelling heeft Nxchange op grond van de wet uw persoonlijke gegevens nodig om haar diensten aan te kunnen aanbieden aan u. Denk aan NAW-gegevens, maar ook uw bankrekeningnummer, BSN en identiteitsbewijs. Deze gegevens verkrijgt Nxchange online via haar klantenportal of incidenteel per brief of e-mail. Daarnaast verzamelt Nxchange ook informatie van haar klanten om haar diensten te kunnen optimaliseren. Dit doet Nxchange door het gebruik van enkele cookies. Ook als u de website bezoekt verstrek u dus persoonsgegevens. Over cookies kunt u meer lezen in het Cookiebeleid van Nxchange hieronder. Het kan ook zijn dat Nxchange uw persoonsgegevens krijgt van andere partijen. Nxchange kan bijvoorbeeld registers (zoals KvK) of openbare bronnen raadplegen wanneer u een overeenkomst met Nxchange aangaat.

Op welke gronden verwerkt Nxchange gegevens?

Nxchange verwerkt jouw persoonsgegevens niet zomaar. De wet schrijft tevens voor dat dit slechts mag wanneer er een grondslag voor de verwerking is. Nxchange verwerkt slechts uw gegevens op basis van één of meer van de volgende vier grondslagen:

1. Rulebook

Nxchange heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het openen van een Nxchange account en het uitvoeren van het Rulebook.

2. Law

Nxchange dient zich als financiële instelling aan wettelijke regels te houden. Enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan moeten worden voldoen: - identificatie ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorisme - registreren van gegevens in het kader van sluiten van transacties - rapporteren van transacties op het platform - opvragen van gegevens voor renseignering aan de Belastingdienst

3. Overeenkomst

Als u een overeenkomst sluit met Nxchange, heeft zij bepaalde persoonsgegevens nodig om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

4. Gerechtvaardigd belang

Nxchange mag jouw persoonsgegevens gebruiken als zij daar zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wanneer Nxchange verwerkt op basis van deze grondslag maakt zij per verwerkingscategorie of verwerkingsgeval een zorgvuldige beoordeling of sprake is van een gerechtvaardigd belang. Deze afweging dient aantoonbaar te zijn gemaakt. Deze afweging maakt zij bijvoorbeeld wanneer zij jouw gegevens wilt verwerken om een efficiencyslag te maken in haar systemen.

5. Toestemming

Voor het verwerken van gegevens die Nxchange niet verwerkt op grond van overeenkomst of wet, heeft zij jouw toestemming nodig. U kunt dan denken aan persoonsgegevens die worden gebruikt voor het optimaliseren van haar dienstverlening, verstrekking van informatiediensten aan relevante derden, ondersteuning van zakenpartners van Nxchange, om meer doelgerichte en gepersonaliseerde diensten te kunnen verlenen aan gebruikers. Voor cookies vraagt Nxchange toestemming via haar website. Zie daarvoor het Cookiebeleid.

Hoe gaat Nxchange met mijn persoonsgegevens om?

Omdat Nxchange belangrijke persoonsgegevens verwerkt, is gegevensbescherming van haar accounthouders en andere relaties altijd een belangrijk onderdeel geweest van hoe zij met persoonlijke gegevens omgaat en hoe zij haar processen inricht. Nxchange zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, om bijvoorbeeld te voorkomen dat onbevoegde personen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Alle Nxchange medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en verwerken jouw gegevens met veel zorg, daarnaast heeft Nxchange met de AACB en Triple IT een bewerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de recent gewijzigde wet- en regelgeving. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en slechts indien nodig gedeeld met een vertrouwde derde partij waarmee Nxchange een overeenkomst en/of verplichting heeft, zoals de AACB, Triple IT en de Belastingdienst. Nxchange zal slechts het minimum aan gegevens verstrekken aan een externe partij om de overeenkomst die zij met jou heeft te kunnen uitvoeren. Ook kan Nxchange jouw persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld een toezichthouder wanneer zij hiertoe verplicht is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Nxchange bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens?
 • Recht tot inzage persoonsgegevens. U kunt een afschrift opvragen van uw persoonsgegevens waarover Nxchange beschikt. Nxchange zal deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op een beveiligde wijze met u delen.
 • Recht tot aanpassing persoonsgegevens. Wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens bij ons niet correct zijn, kunt u via de klantenportal op Nxchange deze wijzigen.
 • Recht tot beperkte verwerking. U kunt Nxchange verzoeken minder persoonsgegevens te laten verwerken. Nxchange zal hiermee instemmen indien zij niet op grond van overeenkomst of wet verplicht is tot verwerking van die persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om niet alleen jouw persoonsgegevens in te zien, maar tevens verstrekt te krijgen in een vorm die het voor jou makkelijk maakt om te hergebruiken of door te geven aan een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar. In enkele gevallen kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Indien Nxchange de persoonsgegevens niet verwerkt op grond van de wet of een overeenkomst samen met jou zal Nxchange met jouw afspreken welke verwerkingen van welke persoonsgegevens zal worden gestaakt.
 • Recht tot verwijderen persoonsgegevens. U kunt Nxchange verzoeken jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. In hoeverre Nxchange aan dergelijke verzoeken kan voldoen kan afhangen van het type informatie waarop het verzoek ziet. In de meeste gevallen is Nxchange als financiële instelling bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren voor minimaal vijf tot zeven jaar.
 • Recht tot intrekken toestemming. Voor zover Nxchange uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
 • Recht om een klacht in te dienen. Indien u een klacht heeft over de manier waarop Nxchange uw persoonsgegevens heeft verwerkt kunt u uiteraard bij Nxchange terecht. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u denkt dat er sprake is van een overtreding van de wet (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookiebeleid

Nxchange is de beheerder van www.nxchange.com (de website). Zoals tal van andere websites maakt Nxchange bij de elektronische dienstverlening gebruik van 'cookies'. U kunt de browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of u kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren, maar deze keuze beperkt wel de mogelijkheden van de website. De domeinnaam waaronder cookies worden opgeslagen is Nxchange.com. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de duur van uw bezoek aan de website tot een onbeperkte periode.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat u op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen, om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Een cookie heeft een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Er zijn een paar soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies. Hier leest u meer over welke cookies Nxchange gebruikt en het doel hiervan.

Waarom gebruikt Nxchange cookies?

Nxchange kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u op een betere en persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten
 • Om de website te verbeteren
 • Om het gebruik van de website te analyseren
Welke soort cookies gebruikt Nxchange?
 • Functionele cookies

  Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. U hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens in te vullen. Ook gebruikt Nxchange functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen.

 • Analytische cookies

  Met analytische cookies meet Nxchange het bezoek aan haar website. Zo kunnen zij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen zij zo de website optimaliseren. Nxchange maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. Voor onze functionele en analytische cookies worden IP-adressen verwerkt. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.

Hoe lang geef ik toestemming voor cookies?

Nxchange legt vast of u toestemming heeft gegeven een cookie te plaatsen. Ieder jaar krijgt u opnieuw de vraag of u cookies accepteert. U kunt dan opnieuw uw toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Dit geldt ook voor cookies die langer dan 1 jaar geldig zijn.

Deelt Nxchange mijn gegevens uit cookies met andere partijen?

Omdat Nxchange gebruik maakt van cookies van derde partijen (zie onderdeel “Welke soort cookies gebruikt Nxchange?”), deelt Nxchange uw gegevens uit cookies met andere partijen.

Kan ik cookies weigeren?

Wilt u niet dat Nxchange cookies op uw computer plaatst? Dan moet u uw browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u instellen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ten slotte kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.